Algemene voorwaarden van X-Ray Talent

 

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

(a) X-ray talent is gevestigd te Amsterdam, Nederland. 

(b) “Kandidaat: ledere natuurlijke persoon die door X-ray wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever. 

(c) “Opdrachtgever”: Degene voor wie X-ray talent zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren. 

(d) “Opdracht”: De overeenkomst tussen X-ray talent en de Opdrachtgever, waarbij X- ray talent zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren. 

(e) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris, plus bonussen, winstdeling en overige gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten emolumenten. In het bruto jaarinkomen zijn tevens opgenomen de leasekosten van een door Opdrachtgever aan de Kandidaat ter beschikking gestelde auto. In het geval dat een autovergoeding (cash equivalent in plaats van ter beschikking stellen lease auto) onderdeel uit maakt van het tussen Opdrachtgever en de door X-ray talent voorgestelde Kandidaat overeengekomen beloningspakket, maakt deze autovergoeding (op jaarbasis) tevens onderdeel uit van het Bruto jaarinkomen. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen X- ray talent en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. 

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van X-ray talent schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten 

3.1. Alle offertes en kostenopgaven van X-ray talent zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. 

3.2 Een Opdracht tussen X-ray talent en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat X-ray talent de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt. 

3.3 Een Opdracht tussen X-ray talent en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door X-ray talent geïntroduceerde kandidaat uitnodigt. 

3.4 Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze algemene wervingsvoorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

Artikel 4. Kosten en betalingswijze 

4.1. De door de Opdrachtgever aan X-ray talent verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. 

4.2. De Opdrachtgever is aan X-ray talent voor verleende Executive Search werving- en selectie diensten een fee verschuldigd ten bedrage van 25% van het eerste Bruto jaarinkomen van de Kandidaat. 

4.3. De in het tweede lid van dit artikel 4 bedoelde vergoeding dient als volgt te worden voldaan: 

  1. Bij aanvang van de Kandidaten is de Opdrachtgever voor de betreffende functie aan X-ray talent een fee verschuldigd van de eerste 12,5% van het verwachte bruto jaarinkomen; 
  2. Na de proeftijd van de Kandidaten is Opdrachtgever 12,5% van het verwachte bruto jaarinkomen voor de betreffende functie verschuldigd. 

 

Artikel 5. Overige kosten 

De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever, zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of X-ray talent worden vergoed. 

 

Artikel 6. Annulering of wijziging van de Opdracht 

Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden on-hold zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding (Service fee) in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door X-ray talent gedane werkzaamheden. 

Reeds verschuldigde kosten zoals overeengekomen in artikel 5 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden worden altijd bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

Onder wijzigingen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat, naar oordeel van X-ray talent, een nieuwe Opdracht is ontstaan. 

 

Artikel 7. Betaling 

7.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van X-ray talent te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. 

7.2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 6 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is als dan aan X-ray talent de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

7.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door X-ray talent niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom. 

7.4. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 7 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 7 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 

 

Artikel 8. Overige verplichtingen Opdrachtgever 

8.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van X-ray talent op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door X-ray talent geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde. 

8.2. Indien de Opdrachtgever een door X-ray talent geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door X-ray talent alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde. 

8.3 Indien een omstandigheid als in artikel 8.1 en/of 8.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat. 

8.4 Indien een omstandigheid als in artikel 8.1 en/of 8.2 zich voordoet dient de Opdrachtgever X-ray talent hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen, zoals vermeld in artikel 1. 

 

Artikel 9. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst 

9.1 Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal X-ray talent zonder extra kosten te berekenen alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits: 

(a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, X-ray talent hiervan schriftelijk op de hoogte stelt; 

(b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever; 

(c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd; 

(d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname; 

(e) de Opdrachtgever alle door X-ray talent gefactureerde bedragen betaald heeft; 

(f) de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen. 

 

9.2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 9.1, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van X-ray talent van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

X-ray talent spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door X-ray talent geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. X-ray talent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart X-ray talent tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht. 

 

Artikel 11. Ethische Gedragscode, anti-Omkoping en Corruptie Clausule 

11.1. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature. 

11.2. X-ray talent zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat. 

11.3.De Opdrachtgever zal: 

(a) voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie. Tevens verbindt de Opdrachtgever zich ertoe dat zij, noch een van haar werknemers, heeft of zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander: enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zijnde illegaal of corrupt volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping”), direct of indirect in verband met deze Overeenkomst dan wel enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met X-ray talent.

(b) onmiddellijk aan X-ray talent melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst; (de “Anti-Corruptie Verplichting”). 

Artikel 12

12.4. De Opdrachtgever zal de Secretaris van het Bestuur van X-ray talent onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti-Corruptie Verplichting. Dit betreft een voortdurend doorlopende verplichting. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter 

13.1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

13.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.